Galeria Leto

Galeria Leto

Adres ul. Dzielna 5, Warszawa
Strona internetowa www.leto.pl
E-mail press@leto.pl
Telefon +48 661 918 814

Aktualne wystawy w galerii

Nie wiemy o żadnych wydarzeniach w tym miejscu

Opis miejsca

Bogaty i mię­dzy­na­ro­dowy pro­gram dzia­łal­no­ści gale­rii Leto wykra­cza poza ramy mediów i nur­tów pla­su­jąc się na gra­nicy sztuki współ­cze­snej i muzyki. Poprzez czer­piący z róż­nych dzie­dzin sztuki pro­gram oraz kom­plek­sową opiekę kura­tor­ską gale­ria Leto sku­tecz­nie pro­muje naj­cie­kaw­sze zja­wi­ska sztuki współ­cze­snej ugrun­to­wu­jąc ich miej­sce na mię­dzy­na­ro­do­wej sce­nie arty­stycz­nej.

Zdjęcia

Podobne miejsca

Leica 6x7 Gallery
Biuro Wystaw
Galeria Ether
stArt Studio
Galeria Foksal
Galeria Kohana
Instytut Fotografii Fort
ToTuart Centrum Praskie Koneser
Galeria -1
Salon Akademii
Galeria WizyTUjąca
Galeria i Dom Aukcyjny Xanadu

© 2024 GoOut