Pragueshorts Film Festival 2024

Bilety
Miejsce Praga – różne miejsca
Adres Praha, Praha
Tagi Filmowe

Minione wydarzenia

Praha 7, Bio Oko Pragueshorts: Jiří Mádl in Shorts
Praha 8, Atlas Cinema Pragueshorts: National Competition 2
Praha 8, Atlas Cinema Pragueshorts: Jiří Mádl in Shorts
Praha 1, Cinema Svetozor Pragueshorts: Soutěž Labo
Praha 10 – Vršovice, Cinema Pilot Pragueshorts: National Competition 1
Praha 1, Cinema Svetozor Pragueshorts: International Competition 4
Praha 8, Atlas Cinema Pragueshorts: International Competition 2
Praha 1, Cinema Svetozor Pragueshorts: Mezinárodní soutěž 3
Praha 8, Atlas Cinema Pragueshorts: International Competition 4
Praha 10 – Vršovice, Cinema Pilot Pragueshorts: International Competition 1
Praha 1, Cinema Svetozor Pragueshorts: National Competition 2
Praha 10 – Vršovice, Cinema Pilot Pragueshorts: Mezinárodní soutěž 3
Praha 8, Atlas Cinema Pragueshorts: Soutěž Labo
Praha 1, Cinema Svetozor Pragueshorts: National Competition 1
Praha 10 – Vršovice, Cinema Pilot Pragueshorts: International Competition 2
Praha 7, Bio Oko Pragueshorts: Strange Way of Life
Praha 1, Cinema Svetozor Pragueshorts: International Competition 1

Więcej wydarzeń w tym miejscu

Prague Open Air 2024 Praha, Praga – różne miejsca Prague Open Air 2024
Mladí ladí jazz 2024 Praha, Praga – różne miejsca Mladí ladí jazz 2024
Jazz Meets World 2024 Praha, Praga – różne miejsca Jazz Meets World 2024
Bienále Ve věci umění 2024 Praha, Praga – różne miejsca Bienále Ve věci umění 2024

© 2024 GoOut